Skip to main content

Finansowanie dla firmy – jakie masz możliwości?

Kiedy przedsiębiorstwu nie wystarcza własnych środków na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej i rozwój, pora pomyśleć o zewnętrznym źródle finansowania dla firmy. Możliwości finansowania firmy jest całkiem dużo, a wybór jest naprawdę bogaty i różnorodny pozwalając na finansowanie biznesu nawet wówczas kiedy firma jest nowa.

 finansowanie dla firmy

Kredyty i pożyczki dla firm

Niezmiennie pierwszym pomysłem przedsiębiorców zastawiających się nad źródłem zewnętrznego finansowania dla firmy są kredyty bankowe i pożyczki dla firm. Oba te produkty są do siebie bardzo podobnie, co sprawia, że niekiedy traktowane są jako synonimy, co jednak jest błędem. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel biznesowy, kredyt jest przyznawany na konkrety cel. Może być to kredyt inwestycyjny z przeinaczeniem np. na składniki majątku trwałego, lub kredyt obrotowy na bieżące finansowanie firmy.
    
Otrzymanie relatywnie taniego kredytu bankowego wymaga posiadania przez firmę zdolności kredytowej oraz pozytywnej historii kredytowej w BIK (Biurze Informacji Kredytowej). Jeżeli jednak firma nie spełnia tych warunków lub nie ma czasu na przewlekłe procedury bankowe może skorzystać z pożyczki pozabankowej. Pożyczka taka może być przeznaczona na dowolny cel biznesowy.

Leasing dla sfinansowania firmowej inwestycji

Leasing jest sposobem na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w postaci rzeczy ruchomych jak: auta, linie produkcyjne czy specjalistyczny sprzęt, ale również nieruchomości. Dzięki leasingowi przedsiębiorca dysponuje określonymi składnikami majątku trwałego w zamian za comiesięczną ratę leasingową. Istnieją dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Leasing operacyjny jest swego rodzaju formą wynajmu, ponieważ rzecz będąca przedmiotem umowy leasingowej pozostaje własnością firmy leasingującej, jednak po zakończeniu umowy przedsiębiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu w ustalonej kwocie. W leasingu finansowym przedmiot leasingu zostaje od początku zaliczony do majątku przedsiębiorcy (leasingobiorcy). Oba rodzaje leasingu różnią się formą ich rozliczania, ale co do zasady tak samo zaspokajają potrzeby inwestycyjne firmy.  

Faktoring - szybkie finansowanie dla firm

Faktoring, czyli finansowanie faktur jest alternatywą dla kredytu obrotowego, ponieważ zapewnia bieżące finansowanie firmie. W odróżnieniu od kredytu faktoring jest finansowaniem firmy, które nie wymaga jednak posiadania zdolności kredytowej, dzięki czemu również nowa firma może z niego skorzystać. Z faktoring mogą korzystać firmy wystawiające swoim kontrahentom faktury z odroczonymi terminami płatności. Przy zastosowaniu faktoringu przedsiębiorstwo nie musi czekać już na płatność, ponieważ na podstawie wystawionej faktury niemal natychmiast otrzymuje finansowanie od banku lub pozabankowej instytucji finansowej.  

Inwestor dla finansowanie rozwoju firmy

Rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie rozwoju firmy jest wprowadzenie do firmy inwestora. W zamian za część udziałów inwestor wkłada w firmę swoje środki finansowe, a często również wspiera firmę wiedzą i doświadczeniem. Inwestorem może być funduszy inwestycyjnych - venture capital, jak również osoba prywatna tzw. anioł biznesu. Inwestorów interesują firmy o dużym potencjałem wzrostu, w które inwestują nawet pomimo podwyższonego ryzyka, oczekując jednak wysokiej stopy zwrotu. Większe przedsiębiorstwa mogą rozważyć emisje akcji i szukanie inwestorów na giełdzie.

Finansowanie firmy poprzez emisję obligacji

Dla większych firmy szukającej znacznego kapitału ciekawym rozwiązaniem może być emisja obligacji korporacyjnych. Obligacja jest papierem wartościowym, którego wydawca (emitent) potwierdza, że zaciągnął dług i zobowiązuje się go zwrócić w określonym terminie wraz z ustalonymi odsetkami.   

Wadą emisji obligacji jest długa i skomplikowana procedura, oraz konieczność wykazania się wobec potencjalnych nabywców obligacji dobrą kondycją finansową. Zaletą jest jednak ustalenie przez emitenta własnych zasady spłaty zobowiązania i możliwość pozyskania przez firmę finansowania na warunkach bardziej atrakcyjnych niż kredyt bankowy.

Emisja obligacji firmowych może mieć charakter prywatny, co oznaczam, że jest kierowana do zamkniętej grupy inwestorów. Emisje obligacji korporacyjnych mogą być również publiczne i w tym wypadku trafiają na rynek Catalyst, gdzie jako papiery wartościowe mogą być przedmiotem obrotu.  

Dotacje i dofinansowanie biznesu

Dotacje i dofinansowania dla firm pochodzące z budżetu państwa czy ze środków unijnych ciszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ponieważ często są pomocą bezzwrotną. Otrzymanie dofinansowania wymaga wielu formalności oraz spełnienia konkretnych wytycznych i wiąże się z koniecznością skrupulatnego rozliczenia dotacji. Zwykle dotacje i dofinansowania udzielane są firmom na realizację określonych celów zgodnych z polityką gospodarczą lub społeczną państwa jak np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wzrost zatrudnienia, wprowadzenie innowacji.

Crowdfunding

Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) jest sposobem na sfinansowanie danego projektu przez społeczność, czyli grupę ludzi zainteresowanych jego sukcesem. Idea crowdfundingu zakłada wynagrodzenie we wcześniej ustalonej formie dla osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu. Projektem może w zasadzie być dowolne przedsięwzięcie biznesowe np. stworzenie nowego produktu, przeprowadzenie badań naukowych, stworzenie oprogramowania, zorganizowanie eventu itp. Społecznościowe finansowanie biznesu można przeprowadzić za pośrednictwem platform crowdfundingowych. 

Narzędzi służących do finansowania firm jest, jak widać naprawdę sporo. Pozostaje jedynie dobrać odpowiednią formę finansowanie dla firmy, mając na uwadze, że nie każda opcja będzie możliwa do zastosowania w każdej firmie.